Zadzwoń do nas:
Polityka Prywatności

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r.(Rrozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 2016/679) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPHU AGROLAND S.C D.Dąbrowski, W.Dąbrowski z siedzibą w Trzebieszowie Pierwszym 3, 21-404 Trzebieszów, e-mail: biuro@maxland.pl, info@maxland.pl,kubota@maxland.pl, www.maxland.pl. Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę, dane osobowe mogą być przekazane do Kubota ul. Strzykulska 38, Piotrkówek Mały , 05-850 Ożarów Mazowiecki, którzy w takim przypadku będą administratorami Pani/Pana danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych.
Inspektorem ochrony danych PPHU AGROLAND S.C D. Dąbrowski, W.Dąbrowski jest …………………………………………………………(e-mail: ………………………………..)

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH?
1.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) wykonywania umowy z PPHU AGROLAND S.C D.Dąbrowski, W.Dąbrowski w której jest Pani/pan stroną,
– na podstawie art..6 ust 1 lit. B) Rozporządzenia:
b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na PPHU AGROLAND S.C D.Dąbrowski, W.Dąbrowski (w szczególności obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych):
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia oraz w szczególności ustawa z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu  praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
c) prowadzenia działań marketingowych w szczególności przekazywania( w tym adres e-mail, telefonicznie) informacji handlowych, ofert itp.
-na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia:
d) monitorowania jakości usług oraz prowadzenia badań satysfakcji klienta,
– na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) Rozporządzenia:
e) profilowania, czyli stworzenia profilu osoby fizycznej, z wykorzystaniem algorytmów komputerowych, na podstawie jej zachowań, jakie są jej możliwe cechy i preferencje w celu przygotowania i przedstawiania ofert/ informacji jak najlepiej dopasowanych do potrzeb konkretnej osoby.- na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia:

KTO MOŻE MIEĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane ( w zależności od potrzeb oraz od wybranych przez Panią/Pana rozwiązań w ramach umowy z PPHU AGROLAND S.C D. Dąbrowski, W.Dąbrowski) podmiotom oferującym usługi finansowania nabycia pojazdów, ubezpieczenia pojazdów oraz producentowi i importerowi mini ciągników oraz kosiarek marki KUBOTA. Pani/Pana dane  mogą być przekazywane w ramach Grupy Kubota do wewnętrznych celów administracyjnych.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez okres wskazanych w przepisach podatkowych i rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dane osobowe  będą przechowywane nie dłużej niż 10 lat od zakończenia okresu trwania umowy w szczególności, aby zapewnić możliwość  rozwiązywania sporów, dochodzenia roszczeń, w tym w związku z wypadkami komunikacyjnymi.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?
Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści swoich:
prawo do uzyskania od administratora danych potwierdzenia czy przetwarza on Pani/Pana dane osobowe oraz prawo do uzyskania dostępu do tych danych, a także do następujących informacji:
– informacji o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
– informacji o kategoriach Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez adm.
– informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane;
– informacji o możliwości skorzystania przez Panią/Pana z praw w zakresie ochrony danych osobowych, a także sposobu w jaki może nastąpić realizacja takich praw;
– informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
– informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz określonych przypadkach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana:
b) prawo do sprostowania danych osobowych:
prawo do żądania od administratora niezwłocznego sprostowania Pani/ Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
c) prawo do usunięcia danych osobowych:
do żądanie od administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych. Administrator ma obowiązek usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek;
-dane osobowe nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane.
-cofnął Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych osobowych;
– Pani/Pana dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;

Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych w przypadku gdy administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lun w celach niezbędnych do ustalenia  dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w następujących przypadkach;

– gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora – na okres umożliwiający sprawdzenie przez administratora prawidłowości tych danych;

– gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwił się Pan/Pani usunięciu swoich danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

– gdy administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń. W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;

 1. e) prawo do przenoszenia danych:
  ma prawo Pani/Pan do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczanych administratorowi danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe.
  Administrator danych jest zobowiązany udostępnić dostarczone przez Panią/Pana dane, które spełniają łącznie następujące warunki:
  – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. Nie obejmuje zbiorów papierowych;
  – dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
  Wykonanie prawa do przeniesienia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób;
  f) prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych:
  ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych opartego na prawie uzasadnionym interesie administratora danych, w tym profilowaniu. Administrator danych nie może w dalszym ciągu przetwarzać Pani/Pana danych osobowych po zgłoszeniu sprzeciwu, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.Ma Pani/Pan również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w dowolnym momencie, w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby marketingu.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy:
– przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody;
– przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan  stroną lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy z administratorem danych;

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

Jest Pani/Pan uprawniony do zgłoszenia realizacji swoich praw w następujący sposób: a) pisemnie pod adres jest PPHU AGROLAND S.C D.Dąbrowski, W.Dąbrowski z siedzibą w Trzebieszowie Pierwszym 3, 21-404 Trzebieszów b)mailowo na adres biuro@maxland.pl c) telefonicznie pod numerem telefonu: +48 501 491 448; d) poprzez stronę www.maxland.pl

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na sposób przetwarzania danych osobowych?
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

Kiedy PPHU AGROLAND S.C D.Dąbrowski, W.Dąbrowski jest uprawnione do zbierania danych osobowych?
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości zawarcia umowy.

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. PPHU Agroland s.c  może przetwarzać dane dotyczące sytuacji finansowej/ zaciągniętych zobowiązań, w celu ocenyPani/Pana zdolności finansowej na potrzeby zawarcia umowy i przygotowania adekwatnej oceny w procesie zawierania umowy.